Windows 98952kMENTҦSN 

Windows 2000 Professional Retail Version Cd-Key : 

F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Windows 2000 Professional Final Cd-Key : 
XFD2W-W7VH8-MVC47-KY7DQ-P8Y4J 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Windows 2000 Server Final Cd-Key : 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG 
XF7DK-7X2WM-2QRCT-Y9R23-4BHDG Windows 2000 Advanced Server Final Cd-Key : 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG 
R7MPM-R36DT-F38FC-RPPCX-XJG7M 
H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM Windows 2000 Advanced Server Final [Multi Language] G 
KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM Windows 2000 [German] G 
DDC2K-Q4TY7-6YJ2M-MVD-7J-C3WRH Windows 2000 Pro Final [OEM 1-2 CPU]G 
RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB Windows 2000 Pro [Service Pack 1 Retail]: 
QP8X3-HFQPH-7R6X7-MJXYB-FDGQG Windows 2000 Professional Final 2195 Cd-Key : 
XFD2W-W7VH8-MVC47-KY7DQ-P8Y4J Windows 2000 Server Final 2195 Cd-Key : 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Windows 2000 Advanced Server Final 2195 Cd-Key : 
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Windows 2000 Professional - Full Version / RETAIL 
MT93V - GXPJQ - W4HQ3 - DV2Q7 - 8G64Y 
TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT 
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB 
F6PGG - 4YYDJ - 3FF3T - R328P - 3BXTG 
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM 
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM 
RWRTK - 2RRQC - C4RHF - C7BQF - WP6TB 
RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB Windows 2000 Professional Upgrade 
F6PGG - 4YYDJ - 3FF3T - R328P - 3BXTG Windows 2000 Professional RC3 
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB Windows 2000 Server RC3 
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM Windows 2000 Advanced Server Final & all Multi-Language Versions 
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM 
R7MPM - R36DT - F38FC - RPPCX - XJG7M 
KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM 
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG 

################################################################################
Windows 95 

32397 - OEM - 0027426 - 81349 
34297 - OEM - 0028434 - 06129 
52782 - OEM - 0009147 - 00112 
34689 - OEM - 0039682 - 69341 
34689 - OEM - 0039682 - 69349 
34698 - OEM - 0039682 - 69686 
34698 - OEM - 0039682 - 69690 
34698 - OEM - 0039682 - 70394 
34698 - OEM - 0039682 - 70386 
34698 - OEM - 0039682 - 70438 
34698 - OEM - 0039682 - 70426 
34698 - OEM - 0039682 - 70999 
34698 - OEM - 0039682 - 70442 
34698 - OEM - 0039682 - 70394 
34698 - OEM - 0039682 - 70446 
34698 - OEM - 0039682 - 71186 
34698 - OEM - 0039682 - 71254 
34698 - OEM - 0039682 - 71190 
34698 - OEM - 0039682 - 71258 
34698 - OEM - 0039682 - 71370 
34698 - OEM - 0039682 - 71270 
34698 - OEM - 0039682 - 71194 
34698 - OEM - 0039682 - 71238 
34698 - OEM - 0039682 - 71003 
34698 - OEM - 0039682 - 71230 
34796 - OEM - 0017402 - 56545 
34698 - OEM - 0039682 - 71222 
34698 - OEM - 0039682 - 71350 
34698 - OEM - 0039682 - 71366 
34698 - OEM - 0039682 - 71007 
34698 - OEM - 0039682 - 71242 
34698 - OEM - 0039682 - 71015 
34698 - OEM - 0039682 - 71370 
34698 - OEM - 0039682 - 72135 
34698 - OEM - 0039682 - 72894 
34698 - OEM - 0039682 - 72890 
34698 - OEM - 0039682 - 72914 
34698 - OEM - 0039682 - 72918 
34698 - OEM - 0039682 - 72870 
34698 - OEM - 0039682 - 72077 
34698 - OEM - 0039682 - 72469 
34698 - OEM - 0039682 - 72934 
34698 - OEM - 0039682 - 74622 
34698 - OEM - 0039682 - 74634 
34698 - OEM - 0039682 - 74630 
02097 - OEM - 0018577 - 76171 
36397 - OEM - 0029352 - 19004 
32397 - OEM - 0027426 - 81349 
15995 - OEM - 0001463 - 85061

 ######################################################## 
Win98 - Second Edition (SE) 

P8QG2 - HTYCH - MMC9D - 22VK3 - 7YFK8 KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6 GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - 
Q428T CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M W7XTC - 2YWFB - K6BPT - 
GMHMV - B6FDY DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386 D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6 BX3VH - CHRYX - 
F9R2X - FWB9B - PTWR6 DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG WRMXT - 
7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT DF723 - 
J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6 TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G C3KRB 
- CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT CF4X9 
- 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6 VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG 
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 
98PVG KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46 XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - 
H9Q9G KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6 FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR 
- BB2FT DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6 QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276 XKRC8 - TPD49 - X6P8G - 
HYGCK - 4PKQG H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6 D9PW8 - G7FDH - 
TBQ6M - JFC39 - V6PDG JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG R7X8W - HHG47 
- 7F9GK - 9XDMY - JRFDG G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6 JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6 JF7XF - TRMXP - 
3GHDT - QJF7H - 96CK6 VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6 W8T8P - 
ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG 
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6 PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - 
FWM4T TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - 
ZZRC3 - H3TMT CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6 FB2CB - Q6V9P - 
GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6 QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT FXFXV - 
GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6 FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6 
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6 HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW 
- MPJDG MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6 HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - 
WM24P - HJ2FT P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476 P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - 
MTDXH - PXC36 PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6 KH3GF - KHWF8 - 
HHBH3 - MTP7Q - V8263 MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G TXQX6 - 
MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG 
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6 Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 
4BF26 MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36 WPHHK - 2K86M - DJHVD - 
YCKN3 - DWYDG TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG TBCDV - HK8R4 - 
6GKR7 - YVX6W - CQQQG F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6 RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T MYM4Q - 
TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386 QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG B4386 
- 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG 
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6 R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - 
RWGCG MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46 VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG 
- 69MRT PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6 VMCHR - QVWCC - XM6VC - 
CV389 - 2CT26 FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG DBWVG - BK79Y - CVT9H 
- CYRGX - 3TKCT GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6 RXM9G - J9BP8 - 
GHPPC - YBMT3 - 3R2V6 MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6 KW66V - 
8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG KBVY8 - 
JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6 XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G 
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - 
B2CKG FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD 
- 7V3R6 J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6 V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6 RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 
6PD7G MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ GXQ6D - XFH8V - CVXHD - 
HHMGV - BJKQG WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG C79C6 - Q9YKH - 
YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT FG7DK - 
CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6 D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G 
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 
6BCHT Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT PQKKT - QB2KH - D2KBV - 
BD6HT - 8XJX6 FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6 R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J HC369 - 2D8CV - 8P273 - 
44Y9K - GQXC3 M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT JX6HD - WWGH6 - JKR8G 
- WV7QB - 44DQ6 V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T RC7JH - VTKHG - 
RVKWJ - HBC3T - FWGBG HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG FX2HD - 
PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT M3GQF - 
JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6 DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6 RKKGW 
- HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6 Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66 G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G DBYJ8 
- F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6 WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG 
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - 
Q7376 J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M 
- RDRFG VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY DMGFK - MWMMQ - QRHBF - 
GYTMJ - CW676 C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J WGQMC - MC423 - 
7T8MK - FYFTY - T9JQJ GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW VFJMK - 
P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV HH872 - 
6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708 FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ QQBV8 - 
GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878 Windows 98 - ORIGINAL 
D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D 
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8 
W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY 
RJHYG - KHCHF - DYYGK - 3D9C7 - GJR3Y 
TT4JY - BHTJ4 - YRGK8 - MDTBW - CQ3Q6 
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY 
DBJRF - 6RTGC - 86Q7V - 3D28H - VR3C6 
CJFV2 - KJYWD - YFJBB - KQ7QR - V7G43 
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J 
P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY 
BB4D3 - BK9WW - R3QPR - HF384 - D2RWB 
FWD8P - G7VX3 - J8QHR - DBQG7 - HWR9J 
GYCPM - MBP3X - WDQF8 - HQR33 - PCJXD 
T4HGG - XT3XQ - 7CCW3 - M9BF3 - 76T8M 
DY3K9 - BXJV3 - 4MGFF - MX934 - 2BPR6 
################################################################################ 

Other Windows 98 Keys 

Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD 
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY 
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW 
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 
Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 
Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 
Windows 98 Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 
Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 
Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8 
Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7 
Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC -FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB 
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66 
Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH 
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP 
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3 
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q 
Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ 
Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ 
Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ 
Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ 
Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: T98GF-R6C7Y-3MCV2-7C9DK-VC2F8 
Windows 98 SE Full Retail - CD-Key: FQD88-4X7FK-9HV9K-Q28FF-T3JC3 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW 
Windows 98 SE OEM - CD-Key: F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT Windows NT 4.0 - Server 
07499 - OEM - 0040764 - 85341 
07499 - OEM - 0040764 - 85342 
10699 - OEM - 0041583 - 45246 
10699 - OEM - 0041583 - 45581 
10699 - OEM - 0041583 - 45339 Windows NT 4.0 - Workstation 34698 - OEM - 0039682 - 48758 
34698 - OEM - 0039682 - 48902 
34698 - OEM - 0039682 - 48906 
34698 - OEM - 0039682 - 48010 
34698 - OEM - 0039682 - 48898 
34698 - OEM - 0039682 - 48006 
34698 - OEM - 0039682 - 48894 
34698 - OEM - 0039682 - 48734 
34698 - OEM - 0039682 - 50640 
34698 - OEM - 0039682 - 50648 
34698 - OEM - 0039682 - 50652 
34698 - OEM - 0039682 - 50636 
34698 - OEM - 0039682 - 50660 
34698 - OEM - 0039682 - 50656 
34698 - OEM - 0039682 - 50644 
34698 - OEM - 0039682 - 62482 
34698 - OEM - 0039682 - 65354 
34698 - OEM - 0039682 - 65366 
34698 - OEM - 0039682 - 65362 
34698 - OEM - 0039682 - 65250 
34698 - OEM - 0039682 - 66742 
34698 - OEM - 0039682 - 66910 
34698 - OEM - 0039682 - 66954 
34698 - OEM - 0039682 - 63003 
34698 - OEM - 0039682 - 63027 
34698 - OEM - 0039682 - 63007 
32598 - OEM - 0039367 - 95634 
32598 - OEM - 0039367 - 95890 
32598 - OEM - 0039367 - 95642 
32598 - OEM - 0039367 - 95634 
34698 - OEM - 0039682 - 62482 
34698 - OEM - 0039691 - 02755 
34698 - OEM - 0039691 - 02915 
34698 - OEM - 0039691 - 02643 
34698 - OEM - 0039691 - 03150 
34698 - OEM - 0039691 - 03774 
34698 - OEM - 0039691 - 03063 
33998 - OEM - 0039522 - 84261 
33998 - OEM - 0039522 - 84417 
33998 - OEM - 0039522 - 85259 
33998 - OEM - 0039522 - 85251 
33998 - OEM - 0039522 - 84463 
34698 - OEM - 0039691 - 02254 
34698 - OEM - 0039691 - 02204 
09898 - OEM - 0031523 - 34026 
07998 - OEM - 0031854 - 52318 
07998 - OEM - 0031854 - 52038 
07998 - OEM - 0031854 - 51177 

##############################################################################

Windows Millennium (Final WinME) 

RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG 
KKK3F - QKXGY - WHG99 - B92WK - GFK4C 
HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB 
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33 
P8DJW - RQXXM - T8JCW - HFB29 - 4FK3Y 
CB3TB - C26HP - 32V98 - 3H2BQ - KVJ6M (WinME Dutch / NL) 
CKYQC - VM4WJ - 3Q3XH - CY4J8 - 6P3WD 
GYYKR - VP62W - VK7HM - 2BPFY - CBFH6 
(WinME Danish / DK) 
PRMVK - TC29W - RVXX7 - MW8X8 - XQPD3 
(WinME French / FR) 
B2Y42 - 8HPDV - 92C7C - 2GCT9 - XJ4RY 
HVVYC - 9P8KJ - B399C - GJXVJ - WRH23 
(WinME Portugese / PT) 
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG 
MT2FH - 839YQ - KY33Q - 9D7FY - B4733 
Windows Millennium Pro 
CD-Key: 975 - 4769754 
CD-Set: 236 - 075 - 240 
Windows Millennium Upgrade 
CD-Set: x05 - 60894 
DVVQH - 3GVKG - TD24K - TQK4P - WDCMW 
JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W 
B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33 
HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB 
RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG 
JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W 
VKM8H - QDCH7 - YC9Y8 - V4G8F - QDB8J 
BVGVW - 9HPQT - T9KWT - K4FGQ - 7THW6 
Q9M3B - CQ8RQ - 63DPP - VDMYV - JW7CF